Paunawa tungkol sa Tuberkulosis para sa mga banyagang istudyante

Ang mga banyagang istudyante ay 10 beses na mas malamang na magkakaroon ng tuberkulosis (TB) kaysa sa mga taong ipinanganak sa Australya.

Kung ikaw ay buhatsaisangbansasaAsya, Aprika, Indya, Timog Amerika o Silanganang Europa, mas malamangnaikaw ay nalantadnasa TB at mas malakiangpeligronaikaw ay mahahawa at magkasakitng TB.

Ang TB ay isang nakakahawang sakit na naaapektuhan ang mga baga, mga ibang organo at mga buto. Maaaringpagalinginang TB sapamamagitan ng paggamotnguni’tmaaariitongmakamatay kunghindigagamutin.

Mga 14 milyong mga tao ang may aktibong TB at isangkatlo ng populasyon ng mundo ang may nakatagong impeksyon ng TB. Ang ibig sabihin nito ay may bakterya ng TB sila sa kanilang dugo nguni’t wala pang nakikitang sintomas.

Angpaggamot ng TB saAustralya ay walangbayad

Ang mga istudyanteng sinuri at natuklasang may TB habang sila ay nasa Australya ay hindi magbabayad ng paggamot para pagalingin ito. Kung ang mga istudyante ay ginagamot para sa TB, hindi maaapektuhan ang mga kondisyon ng kanilang bisang pang-istudyante. AngSegurongPangkalusugan ng BanyagangIstudyante (Overseas Student Health Cover) (OSHC)ay tutulongsapagbayad ng mgagastoskaugnay ng pagsusuri.

Kung sinuring may TB ang mga istudyante, sila ay hindi papaalisin sa Australya.

Kung ang mga istudyante ay ginagamot para sa TB, hindi nito maapektuhan ang mga kondisyon ng kanilang bisang pang-istudyante habang sila ay sumusunod sa paggamot.

Mga Sintomas ng TB

Magpatingin ka sa doktor at ibigay mo ang pahina ng impormasyon na ito kung sakaling magkaroon ka ng anuman sa mga sintomas na ito:

  •  ubo o lagnat na nagtatagal nang higit sa 2 linggo
  •  labis-labis na pagod
  •  pagpapawis sa gabi
  •  walang ganang kumain at pagbaba ng timbang
  •  umuubona may dugo

Gayon pa man, may ilang mga taong may aktibong TB na hindi magkakaroon ng mga sintomas.

Ang Pagkalat ng TB

Ang bakterya ng TB ay kumakalat nang tao sa tao sa pamamagitan ng hangin. Ang mga taong may sakit ng aktibong TB sa kanilang baga ay magkakalat ng impeksyon kapag sila ay umuubo, bumabahin, tumatawa, nagsasalita o umaawit.

Nabakunahan ka na

Angbakuna para saTB(BCG)ay tumutulong para protektahanangmgabatalabansamgamalalanguri ng TB. Kahitnabakunahankanamaaarika pa rinmagkaroon ngTB.

Wala sinumang kilala mo ang may TB

Maaaring nalantad ka na sa TB na hindi mo alam. May ilang mga tao na walang sintomas at malamang ay hindi nila alam na mayroon silang aktibong sakit na TB.

Sinuri ka na para sa TB

AngPagsusuringMedikalparasaBisa (VisaMedicalScreen) ay ibinibilangang x-ray ng dibdib parahumanap ng aktibo o nakakahawang TB. Maraming taong may latent o tahimik na TB nan a hindi nakikita sa x-ray ng dibdib impeksyon. Ang latent o tahimik na TB ay hindi nagkakaroon ng mga sintomas nguni’t maaaring maging aktibo at nakakahawang TB mga ilang o taon pagkatapos ng pagsusuri.

Saan makakakuha ng tulong pagkatapos dumating sa Australya

Kausapinmo ng iyongdoktor, angserbisyongpangkalusugan ng pamanstasan o angospitalsaiyonglugar

Itabimoitongpahina ng impormasyon para maibigaymoitosaiyongdoktor kung sakalingmagkaroonka ng anumangsintomas ng TB.

Tumawag ka sa Healthdirect Australia sa 1800 022 222 o bumisita ka sa: Healthdirect

Bisitahinmoang website ng Kagawaran ngKalusugan ng Estado o ng Teritoryo: