بهرنیو زده کوؤنکو لپاره د تبرکلوز یا سل مرض خبرتیا

بهرنی زده کوؤنکي د هغہ خلکو په پرتلہ چې په آسترالیا کی زیږیدلی دی احتمال لري چې ۱۰ چنده د سل په مرض یا تبرکلوز(TB) باندی اختہ شي.

کہ تاسو د آسیا، افریقا، د هند نیمې وچی ، جنوبي امریکې یا اروپا د ختیځو هیوادو څخہ یاست، احتمال لري چې تاسو به د سل مرض یا TB سره مخامخ شوي یاست او زیاتہ خطره شتہ ده چې اختہ او د TB څخہ به بیماره شئ.

سل یا TB یوه ساري ناروغي ده چې په سږو ، نورو غړو او هډکو باندی اغیزه اچوي. سل مرض یا TB د دارو دلاری درمل کیدای شي خو کہ بی علاجہ پاتی شي وژونکې دی.

د ۱۴ میلونو په اړوند وګړي فعالہ سل بیمارۍ لري او د نړۍ یو دریمه برخه کسانوکی د سل پټ یا غلی مرض شتہ دی.

د سل یا تبرکلوز (TB) بیمارۍ درمل په آسترالیا کی وړیا دہ

ھغہ زده کوؤنکي چې په آسترالیا کی دی او دسل مرض یا TB تشخیص یا وپیژندل شي هغوۍ د درمل د لګښت لپاره پیسی ورنکړي. د بهرنیو زده کوؤنکو د روغتیا ملاتړ(OSHC) بہ د هغه لګښتو چې د تشخیص سره تړلي دی مرسته وکړي.

کہ د سل TB مرض باندی تشخیص شوئ، زده کوؤنکوڅخہ به ونه غوښتل شي چې د آسترالیا نه ووزي.

کہ ده زده کوؤنکو دسل بیمارۍ درمل وشي، دا بہ دهغوئ د زده کوؤنکي ویزی شرایطو باندی پہ دی شرط چې د درمل کولو د تطبیق رعایت وکړي اغیزه ونکړي.

د سل بیمارۍ علامی یا اعراض

طبي سلا مشوره تر لاسه کړئ او ډاکتر تہ دا مالوماتی پاڼه کہ تاسو دا لاندی علامی یا اعراض ولرۍ ورکړئ:

  •  د ۲ اونیو څخه زیات ټوخې یا تبہ ولرئ
  •  ډیره زیاتہ ستړیا
  •  دشپی له خوا خوله کول
  •  د اشتها کموالای او د وزن بایلل
  •  ټوخې چې وینه ولري

کہ څه هم، ځینی کسان چې کړونی یا فعالہ سل بیمارۍ لري علامې بہ ونلري.

د سل بیمارۍ خپوروالې

د سل بیمارۍ بکتریا یا مکروب دیوه کس څخه بل کس ته د هوا دلاری خپریږي. پہ سږي کی د فعالہ سل په بیمارۍ باندی اخته کسان کولای شي کوم وخت چې دوۍ ټوخې ، پرینجې ، خندا، خبری کوي یا سندری وایي ناروغۍ خپره کړي.

تاسوواکسین یا وقایه شوي یاست

د سل واکسین (BCG) ستاسو ماشومانو سره د زیات ډولونو سل بیمارۍ په مقابل کی محافظت کوي. کہ څه هم تاسو واکسین یا وقایه شوي هم یاست بیا هم پہ مرض اختہ کیدای شئ.

په سل مرض اخته شوي کس باندی تاسو پوهیدای نشئ

دا امکان لري چې تاسو به دسل مرض سره مخامخ شوي یاست پرتہ لدی څخه چې تاسو پری پوه شئ. ځینی کسان د سل مرض علامې نہ لري او شاید په دی هم پوه نشي چې هغوئ فعاله سل بیمارۍ لري.

تاسو به ده سل بیمارۍ لپاره معاینه شوي یاست

د ویزی پہ طبی کتنو کی د ټټر یا سینې دعکس یا ایکسری x –ray ګډون لري چې پہ هغه کی د کړونی یا فعال سل مرض لیدنہ وشي. ځینوکسانوکی د سل پټ اوغلی مرض شته دی کوم چې د ټټر یا سینې عکس یا ایکسری x –ray کی نہ میندل کیږي۔ پټ یا غلی سل بیمارۍ د علامو وجہ نه کیږي خو کولای شي پہ فعال سل مرض د عکس اخیستلو میاشتو یا کلونووروسته کی پرمختګ وکړي.

وروسته لدی چې آسترالیا ته راغلئ کوم ځای څخہ مرسته ترلاسہ کولای شئ

خپل ډاکټر، د پوهنتون روغتیایي خدمت یا سیمې روغتون سره خبری وکړئ

– که تاسو د سل مرض علامې یا اعراض ولرئ دا مالوماتی پاڼه وساتۍ او ډاکټر ته یی ورکړئ.

Healthdirect Australia ته په دی ۲۲۲ ۰۲۲ ۱۸۰۰ شمیره کی زنګ ووهئ یا دی ویب پاڼی healthdirect څخہ لیدنه وکړئ:

د خپل ایالت یا قلمرو د روغتیا وزارت ویب سایت ته لاړ شئ: